Hospital
Self-Assessment
Tool

Europejska Deklaracja Farmacji Szpitalnej - Samoocena

 

 

Europejska Deklaracja Farmacji Szpitalnej przyjęta w 2014r w następstwie procesu z zastosowaniem metody Delphi, zawiera powszechnie akceptowane cele w zakresie usług farmacji szpitalnej, do osiągnięcia, których powinno się dążyć w każdym europejskim systemie opieki zdrowotnej. Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Szpitalnej (EAHP) współpracując z organizacjami krajowymi i innymi interesariuszami dąży do pełnego wdrożenia założeń Deklaracji w każdym z krajów członkowskich. 


EAHP opracowało internetowe narzędzie do samooceny, aby umożliwić farmaceutom szpitalnym ocenę stopnia zaawansowania procesu wdrażania założeń Deklaracji w danym szpitalu.

Dzięki temu narzędziu farmaceuci szpitalni będą mogli nie tylko ocenić sytuację w odniesieniu do poszczególnych założeń Deklaracji w szpitalu, w którym są zatrudnieni, ale także porównać go z innymi placówkami w kraju.

Narzędzie pozwoli na opracowanie indywidualnego planu działania, który ułatwi postęp we wdrażaniu założeń Deklaracji. Plan będzie zawierał elementy powiązane z publikacjami naukowymi i innymi pomocnymi materiałami nawiązującymi do poruszanych w Deklaracji zagadnień.

Narzędzie pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy i pozwala dostosować plan działania uwzględniając realne możliwości zmiany i korzyści płynące z wdrożenia konkretnych założeń Deklaracji.

Nadrzędnym celem narzędzia do samooceny jest umożliwienie farmaceutom szpitalnym dokumentowanie postępów dokonujących się w danym szpitalu.

EAHP przygotowało szczegółową instrukcję w formie materiału wideo.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt pod adresem Statements@eahp.eu.


Create an Account

Quick Guide

  1. Create Account
  2. Complete Assessment
  3. Prioritize Work Plan Items
  4. Review Relevant Resources
  5. Implement Improvements
  6. Update Assessment

Tutorial